بهترین ربات فارکس

نسبت شارپ

دراین مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (UPR) درارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌شوند؛ در تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه‌بندی‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند یا نه. رتبه‌بندی‌ها برای دورهپنج ساله 84-80 برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. دراین تحقیق که ماهیت متغیرها ترتیبی است، از روش‌های آماری ناپارامتریک استفاده کرده‌ایم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبه‌بندی‌های صورت گرفته براساس دو نسبت مذکور در بالا، ارتباط معنی‌داری وجود دارد و این ارتباط ناشی از وجود چولگی منفی در توزیع بازدهی‌ها می‌باشد؛ به ‌دلیل وجود چولگی در توزیع بازدهی به‌کارگیری نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد ارجحیت دارد.

تعیین انتخاب سبد بهینه سهام شرکت‌های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران

تخصیص دارایی و انتخاب سبد سرمایه‌‌گذاری، یکی از مهم ترین و پر‌چالش ترین مباحث در مدیریت سرمایه‌‌گذاری و نیز یکی از دغدغه‌های همیشگی سرمایه‌‌گذاران به‌شمار می‌رود. هنگامی که سرمایه‌‌گذاران در بازار سرمایه اقدام به سرمایه‌‌گذاری می‌نمایند، انتظار دارند سبد منتخب آن‌ها از کارایی مناسبی برخوردار باشد. لذا هدف از این پژوهش، تعیین سبد بهینه سهام شرکت‌های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور ابتدا 32 شرکت از کل شرکت‌های بخش کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران که داده‌های آن‌ها از سال ۱۳۹۹ الی ۱۳۹۳ به‌ صورت ماهانه وجود داشت از دو صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر انتخاب شدند. سپس دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر با دو هدف حداقل سازی واریانس پرتفویی و حداکثرسازی بازده پرتفویی با‌‌‌استفاده از مدل مارکوویتز با دو سناریوی متفاوت یک‌بار با اعمال دو محدودیت حداقل سرمایه‌‌گذاری به میزان 1 درصد و حداکثر سرمایه‌‌گذاری به میزان 20 درصد و یک‌بار بدون در نظر گرفتن این دو محدودیت بهینه سازی شدند و بازده، واریانس و نسبت‌های شارپ برای آن‌ها محاسبه شد. نتایج نشان داد هر دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر زمانی که با هدف حداکثر سازی بازده پرتفویی بهینه سازی شدند، از کارایی بیشتری برخوردار شدند. هم‌چنین پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی نسبت به پرتفویی صنعت قند و شکر از کارایی بیشتری برخوردار شد. در این پرتفویی میزان سرمایه‌گذاری برای سهام شرکت سالمین 7/86 درصد و برای شرکت مهرام 3/13 درصد به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  • بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی

عنوان مقاله [English]

Determining the Optimal Stock Portfolio of Agricultural Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • A.H. Chizari 1
  • K. Vazirian 2

1 Professor of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics & Agricultural Development, University of Tehran, Iran

2 Masters Student in Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics & Agricultural Development, at University of Tehran, Iran

Efficient Asset allocation and investment portfolio selection are among the most نسبت شارپ critical and challenging issues in investment management and a continuous concern for investors. When investors invest in the capital market, they expect their portfolio to perform well. Therefore, this study determines the optimal stock portfolio of agricultural companies in the Tehran Stock Exchange (TSE). Thirty-two most important agriculture companies in the (TSE), with monthly data from 2014-2020, were selected from Iran's two most essential agriculture industries, the food and beverage industries, and the sugar industry. Two portfolios for the food and beverage industry and sugar industry goals: minimizing portfolio variance and maximizing portfolio return using the Markowitz model with two different scenarios and applying two minimum investment constraints of 1% and optimized maximum investment of 20% without considering these two constraints. The efficiency, variance, and Sharp ratios are also calculated. The results showed that both food and beverage industry portfolios and the sugar industry portfolios became more efficient when optimized to maximize portfolio returns. The result also indicates the food and beverage industry was more efficient than the portfolio of the sugar industry. In this portfolio, the amount of investment for the shares of Salmin Company was 86.7% and for Mehram Company was 13.3%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markowitz Model
  • Optimization
  • Portfolio Return
  • Risk
  • Sharp Ratio

مراجع

Alipoor Leili, V. 2018. Investigating the Relationship between Rate of Return and Risk in the Sugar Group in Tehran Stock Exchange. Master thesis, Tehran University. (In Persian)

2- Basuki, B., S. Sukono, D. Sofyan, S.S. Madio, and N. Puspitasari. 2019 Linear Algebra on investment portfolio optimization model. In a presentation at the 4 th Annual Conference" Applied Science and Engineering." 2019 December.

3- Campbell, R., R. Huisman, and K. Koedijk. 2001. Optimal portfolio selection in a Value-at-Risk framework. Journal of Banking and Finance, 25(9): 1789-1804.

4- Ghadiri Moghadam, A., and H. Rafie Darani. 2010. Investigating and Determining the Optimal Stock Portfolio of Companies Active in the Food Industry of the Tehran Stock Exchange. Journal of Agricultural Economics and Development, 24(3): 304-309. (In Persian)

5- Hoseini Kasgari, H., A. Hoseini Yekani, and S. Abedi. 2017. Optimal Portfolio Selection of Stocks of Food Industry Companies in Tehran Stock Exchange Using the Combined Forecasting Method: Application of Mean-Variance-Skew Pattern. Agricultural Economics, 11(4): 81-105. (In Persian)

6- Joonz, CH. 1943. Investment Management, Translation of Tehrani, R and Noorbakhsh, A. Knowledge Look Publications: 1-500.

8- Moosavi, Y., A. Gholami, and S. Samei. 2016. Optimizing the Investment Portfolio of Sepah Bank Investment Company using the combined Markowitz and Garch Multivariate Model. Applied Economics, 18: 1-14. (In Persian with English abstract)

9- Narayan, P. 1990. Farm Planning Under Risk: An Application of the Captial Asset Pricing Model to New Zealand Agriculture. Doctoral dissertation, Lincoln University.

10- Poornima, S., and A.P. Remesh. 2016. Construction of Optimal Portfolio Using Sharpe’s Single Index Model: A Study with Reference to Automobiles and Pharmaceutical Sector. International Journal of Applied Research, 1(13): 21-24.

11- Sadeghi, M. 2014. Comparative study of Iran Stock Exchange with other stock exchanges in the world and the reasons for its strengths and weaknesses. Journal of Accounting Research, 3(12): 167-193. (In Persian)

12- Salim Odloo, A. 2017. Determining the Relationship Between Crop Risk and their Prices in Iran by Provinces. Master thesis, Tehran University. (In Persian)

13- Shirzad, S. 2016. Investigating the Factors Affecting the Stock Market of Agricultural Industries in Tehran Stock Exchange. Master thesis, Tehran University. (In Persian)

نسبت شارپ

SUPERVISOR
STUDENT

FACULTY - DEPARTMENT

DEGREE

TITLE

In this thesis, we present an extended version of the statistical properties of the maximum Sharpe ratio based on the article by Maller et al (2005). The Sharpe ratio is a basic tool in finance, especially for performance evaluation. Its use as a summary measure of the (excess) return achieved by a portfolio, as compared with the risk taken, is established among theorists and practitioners. The maximum Sharpe ratio plays a fundamental role in the portfolio optimization problem, in which it can be used to locate an optimal point on the efficient frontier (the tangent point) which determines the constitution of the portfolio of risky assets which, in equilibrium, will be held in some proportion by any investor. From the statistical point of view, the study of the Sharpe ratio helps investors to make correct decisions under different circumstances. Note that, in practice, we use the estimated Sharpe ratio which may cause statistical error. The structure of this thesis is as follows. After reviewing primary concepts of the portfolio theory in chapter one, we present some statistical concepts and theorems in chapter two. Chapter three contains an introduction to the Sharpe ratio, the maximum Sharpe ratio and some of their properties. Some other performance measures are also discussed in this chapter. Chapter four is the most important part of this thesis, in which we try to study the statistical properties of the maximum Sharpe ratio. In chapter four, we study bias, consistency, asymptotic distribution (under two different conditions) and the value at risk property of the maximum Sharpe ratio, respectively. In chapter five, the portfolio selection problem is studied when returns follow a stable distribution. Finally, simulations and the result of our investigations is presented in chapter six.

چكیده: نسبت شارپ، از جمله نسبت هایی كه به منظور ارزیابی كارایی نسبت شارپ و گزینش سبد سهام به كار می رود. این نسبت به صورت تقسیم بازده افزوده مورد انتظار سبد سهام بر انحراف معیار آن تعریف می شود. در بحثهای سرمایه گذاری به دنبال نسبت شارپ بیشینه هستیم، تا از طریق آن سبدی را برگزینیم كه بیشترین توازن بین ریسك و بازده را دارا می باشد. اما ار آنجا كه بازده مورد انتظار و انحراف معیار سبد سهام كمیتهایی مجهول هستند، می بایست به نحوی برآورد شوند. با انجام این كار متحمل میزانی خطای برآورد می شویم. از این رو باید خواص آماری این نسبت شارپ نسبت شارپ نسبت را مورد بررسی قرار دهیم، تا بتوانیم تصمیمات صحیح را اتخاذ كنیم. بنابراین در این پایان نامه پس از ارایه مفاهیم اولیه سبد سهام و مقدمات آماری پایان نامه، در فصل سوم به معرفی نسبت شارپ و نسبت شارپ بیشینه می پردازیم. در فصل چهارم خواص آماری نسبت شارپ بیشینه را مورد مطالعه قرار می دهیم. برای مثال، به بررسی اریبی، سازگاری و توزیع مجانبی نسبت شارپ بیشینه می پردازیم. در فصل پنجم گزینش سبد سهام را در حالتی كه بازده ها از توزیع پایدار پیروی می كنند، بررسی می كنیم. در فصل ششم با استفاده از شبیه سازی به بررسی نتایج بدست آمده می پردازیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا